The Genuine Contact™ program

The Genuine Contact™ program – en holistisk väg till varaktig framgång för din verksamhet

Programmet syftar till att bygga upp färdigheter och förmåga inom en organisation, att arbeta med förändring. Det är avsett att hålla inblandning av externa konsulter till ett minimum genom att bygga kapacitet internt och tillhandahålla mentorskap. På så sätt leds förändringsarbetet inifrån organisationen när en medveten lärande organisation utvecklas.

The Genuine Contact program gagnar organisationer och människorna i organisationer, genom att tillhandahålla effektiva och snabba verktyg för att ta fram de genuina frågeställningar och de verkliga lösningar för en hållbar och sund tillväxt. Lösningarna kommer från den samlade kunskapen hos människorna i organisationen och genom att engagemanget som behövs för genomförandet släpps fram.

När programmet har införts så har alla organisationens delar de nödvändiga verktygen för att identifiera problem, hitta lösningarna och för att kommunicera resultaten till resten av organisationen. Detta kommer att ge stöd och iver för förändring istället för motstånd baserat på rädslor.

Hälsa och balans är en förutsättning för att organisationer och människor ska kunna arbeta effektivt och utvecklas i en snabbt föränderlig omvärld. Koden för hälsa och balans finns redan men behöver återupptäckas. För detta krävs djupgående förändring som enbart kan göras inifrån organisationen (eller individen).

Tillfällen för reflektion och gemensamt lärande byggs in i arbetsmönstret – en helhetssyn utvecklas i organisationen. Medarbetarna får utrymme att ta egna initiativ och eget ansvar. De bygger upp förmågan att arbeta i förändring. Allas lika värde erkänns och utrymme skapas för genuine möten, i vardagen. När alla delar i organisationen samverkar blir verksamheten effektiv och resultatinriktad.
.
The Genuine Contact program har utvecklats av Birgitt och Ward Williams, Dalar International. Knutet till programmet finns ett nätverk för mentorskap, där individer och organisationer kan lära av varandra. Vi erbjuder  programmets utbildningar: Tre grundläggande workshops, fyra delar för kompetensutveckling samt auktorisationskursen, som öppna kurser likväl som internt i er organisation. Delta i våra öppna kurser eller kontakta oss för en offert.
Besök gärna vår internationella hemsida!
.