Aktiviteter – anmälan

Här presenterar vi de olika aktiviteter som vi anordnar t.ex. utbildningar, workshops o mentorcirklar. Klicka på rubriken för en enskild aktivitet för att visa mer info!

9-12 febr-21. Organizational Health & Balance ONLINE

Beskrivning:

(English follows) Vi är glada att erbjuda möjligheten att återupptäcka och finna vägar att förbättra välmåendet och balansen i våra organisationer. Kom, lär och utforska med en internationell grupp i en spännande medskapande ONLINE utbildning. Du tar med dig praktiska verktyg hem! De kan du använda i din egna eller andra organisationer.

Vägen-till-Hälsa-och-Balans-i-Organisationer- en halvdags upplevelsebaserad workshop, den 9 februari (erbjuds även den 11 januari!).

I denna utbildning kommer du att lära dig en väg till (åter)upptäcka och återställa ett hälsosamt organisatoriskt klimat, genom att gå tillbaka och utforska dina grundläggande föreställningar om organisatoriskt välmående.

Du kommer att få en möjlighet att utforska hälsotillståndet i din organisation ur ett holistiskt tillväxtperspektiv och utveckla din egen uppfattning om vad som behövs för att uppnå och upprätthålla hälsa och balans och vilken nytta det kan ge. Oavsett om du inleder någon form av organisatorisk förbättringsprojekt, omstrukturering, om du vill åtgärda ett problem, eller helt enkelt vill förstå hur din organisation kan fungera bättre, kommer denna korta utbildning vara till nytta för dig.

När du har deltagit i den workshopen har du möjlighet att vara med på fördjupningen - Att-skapa-Hälsa-och-Balans-i-Organisationer Organisationer - du lär dig att göra en organisatorisk diagnos för att veta vad som redan finns på plats och vad som behöver bytas ut eller renas – du lär viktig kunskap som du kan använda för att utveckla eller omorganisera din verksamhet. Diagnosen är utgångspunkten och med det kommer en karta för förnyelse av organisatorisk hälsa och balans. Denna, grundmodul 2, genomförs den 10-12 februari.

Mer information och anmälan genom länkarna ovan
Kontakta Thomas om du vill!

We are happy to offer you the opportunity to re-discover and find ways to improve the health and balance in your organization. Come and learn and explore in an international group working together in this ONLINE training. You will take away practical tools that you can use in your own or other organizations. The training is given in two parts, presented below.

Path-to-Organizational Health and Balance - a half day experiential workshop (Foundation 1 of the Genuine Contact™ Program). Offered on Febr 9th (also offered on January 11th)

In this training you will learn a path to (re)discovering and restoring a healthy organizational climate, by stepping back and exploring your foundational beliefs about organizational wellness.

You will have an opportunity to explore the state of health in your organization from a holistic growth perspective and develop your own perception of what is needed to achieve and maintain health and balance and what the benefits of doing so can be. Whether you are embarking on some kind of organizational improvement project, restructuring, setting out to fix an organizational problem, or simply want to understand your organization's performance better, this short training will be of benefit to you.

Once you have taken this training you can participate in  Foundation 2 workshop Achieving and Re-generating Organizational Health & Balance

In this training participants learn how to do an organizational diagnosis to know what is already in place and what needs to be replaced or cleansed – important knowledge when planning to re-model or re-organize an organization. The diagnosis is the starting point and with it comes a map for the regeneration of organizational health and balance.

This workshop is offered on February 10-12.

More information and registration via the links above.
Welcome to contact Thomas if you have questions!

Vi beklagar, registrering för detta evenemang är nu stängd.

VänligenKontakta ossom du vill veta om det finns några platser kvar.