SkolKraft

Vill ni ta ett helhetsgrepp i er skola? Använda utvärderade metoder för att förebygga mobbing & arbeta för hälsa och balans i hela verksamheten?

Vill du att:

 • Allas kunskaper och engagemang tas tillvara i en strävan mot en gemensam vision?
 • Klimatet präglas av vänlighet, tolerans, respekt och delaktighet.
 • En struktur och arbetssätt skapas, för långsiktig hållbar utveckling?
 • Resurserna räcker till mer!

”Skolkraft” kopplar samman hela systemet (personal, elever, föräldrar – hela samhället) i en organisk process. Alla inbjuds att delta och mångfalden tas tillvara. Alla får möjlighet att ta ansvar att förverkliga sin del av visionen. En viktig del av processen är att överföra kompetens och förmåga att nyttja hela potentialen även i framtiden.

Motorerna är människors engagemang och vilja att ta ansvar. Drivmedlet är den holistiska arbetsprocessen som består av:

 • Förberedelser med skolledning – kartläggning, målformulering, processplan.
 • Kartläggning/diagnos av nuläget i verksamheten.
 • Öppna mötesprocesser dit hela systemet bjuds in.
 • Ledarutveckling.
 • Mentorskap/coaching.
 • Handledning till utvecklingsgrupper.
 • Kompetensutveckling.
 • Kontinuerlig uppföljning.
 • Utvärdering.

Våra utgångspunkter för skolutveckling:
Kunskapen finns i systemet.
Alla människor är värdefulla, har stor kunskap och en vilja att bidra.
Deltagande sker genom inbjudan och med respekt för individens eget val, engagemang och vilja till ansvarstagande.
För att hantera en komplex verklighet behövs enkla strukturer.
Arbetsprocesser ska vara lätta att överföra så att kompetensen stannar i systemet.
Förändringsarbete sker bäst inifrån, därför hålls extern inblandning på en miniminivå.

Vi använder speciellt metoderna som ingår i The Genuine Contact™ Program (t ex Open Space-metoden, Processinriktad mötesledning) samt Real Justice (reparativa dialoger).