Dialogcafé

Dialogcafé är en metod för att skapa engagerade samtal kring betydelsefulla frågor. I ett Dialogcafé spirar den naturliga dynamik som redan finns men alltför sällan tas tillvara i organisationer.En kollektiv insikt skapas genom att konversationer i små och stora grupper kopplas samman. Den gemensamma kunskapsmassan blir synlig.
Juanita Brown och David Isaacs har praktiserat och forskat kring den strategiska betydelsen av informella samtal på arbetsplatser. Av en händelse upptäckte de kraften man med enkla medel kan skapa med hjälp av Dialogcafé modellen (The Worldcafé).Metoden är flexibel och kan utformas kring specifika teman. Den ger en unik kombination av frihet och fokus. Den har använts i stora delar av världen för grupper från 12 till 1200 personer, under ½ till 3 dagar.

Dialogcaféts utgångspunkter

Framtiden föds i nätverk som uppstår i mänskliga konversationer.

Gemensam fokus uppmuntrar kollektivt lärande.

Nätverk är de underliggande mönstren för levande system.

Mänskliga system – organisationer, familjer, lokala föreningar – är levande system.

Intelligens uppstår när systemet kopplar ihop sig på olikartade och kreativa sätt.

Tillsammans har vi all den visdom och de resurser vi behöver.

Praktiska förutsättningar för ett Dialogcafé

  • En välkomnande atmosfär.
  • Utforska betydelsefulla frågeställningar.
  • Koppla samman en mångfald människor och perspektiv.
  • Lyssna tillsammans efter mönster, insikter och djupare frågor.
  • Visualisera kollektiv kunskap för gruppen.

Resultat från ett Dialogcafé
När människor uppnår en gemensam förståelse kring en eller flera viktiga frågor är vår erfarenhet att de vill agera. Efter ett Dialogcafé ser deltagarna ofta nya handlingsmöjligheter som de inte kände till tidigare.

Ett Dialogcafé som har fokus på handling omfattar även en handlingsplanering för det fortsatta arbetet. Metoden används dock även för att skapa ett kreativt erfarenhetsutbyte t ex som en del i en längre konferens.

Open Space Consulting fotograferar all dokumentation digitalt. Detta omfattar ofta en visuell sammanfattning som görs av vår Graphics artist samt de anteckningar som deltagarna gjort.

Mer information:
Ett Dialogcafé i praktiken

Hemsidan för det Globala Worldcafé community