Handledning av möten och konferenser

En viktig del av vårt stöd till organisationer och företag är hur vi handleder grupper i utvecklings- och lärprocesser. Det kan röra sig om allt från någon timmas möte till flera dagars konferens. Utvecklingsprocesser sträcker sig oftast över flera månader och består av en mix av olika mötesformer anpassade till situationen.

Grundbultar
HELHETSSYN – I ett förändringsarbete behöver alla kunskaper och erfarenheter tas tillvara. Vi arbetar med grupper från några få till flera hundra deltagare. Våra storgruppsmetoder gör det möjligt att få in ’hela systemet i rummet’.
DELAKTIGHET – För att ta del av den samlade kompetensen skapas lärmiljöer där alla bjuds in att vara delaktiga på lika villkor. Detta innebär ofta nya strukturer ändamålsenliga för verklig delaktighet.
DIALOG – För att ett fruktbart utbyte av kunskaper och erfarenheter skall komma till stånd byggs en miljö som främjar dialog. Detta innebär att tänka, reflektera och lära tillsammans med andra.

Lärmiljö
All kompetens tas tillvara och fördelen med mångfald blir tydlig.
Kreativitet, engagemang och inspiration flödar.
Deltagarna lär genom att samarbeta med andra.
Mötet ger energi!

Exempel på situationer

  • Strategisk utvecklingsarbete
  • Utmaningar som kräver handling NU
  • Projektuppstart
  • Produktutveckling
  • ”Kick off” med verksamhetsfokus
  • Förändringsarbete t ex vid sammanslagningar eller neddragningar
  • Erfarenhetsutbyte & nätverksbyggande

Vi utgår från syfte, målsättningar och befintliga förutsättningar i valet av mötesmetod. Vi arbetar med internationellt erkända mötesmetoder som inbjuder till högsta möjliga delaktighet och har visat sig ge bra resultat.

De mötesformer vi föredrar att använda är:
Open Space-metoden
Whole Person Process Facilitation
Dialogcafé