Kom med! Skapa en frisk organisation där vi mår bra och når resultat!

(English follows)
Förändring är vår enda konstant. Komplexiteten ökar och vi behöver hitta arbetsformer som bjuder in allas medskapande för att behålla kraften och nå resultat.

I början av maj erbjuder vi en unik möjlighet att lära, utforska och skapa grunden till hur du kan skapa en organisation i hälsa och i balans. Kunskaper som du direkt kan omsätta i praktiken!

Vi börjar på söndag eftermiddag, med en introduktionskurs – då utforskar vi perspektiv och frågor som är viktiga för att inleda resan. De följande två dagarna fördjupar vi oss genom att lära mer om de enkla och verkningsfulla verktyg och perspektiv som vi använder inom Genuine Contact™.

Du upplever några dagar av goda samtal, varierande arbetsformer, tid för reflektion, god mat i vacker miljö och samvaro med spännande människor från olika håll i Sverige och Europa. Vi lever som vi lär!

Jag leder kurserna tillsammans med mina eminenta vänner och kollegor Doris (USA/Nederländerna) och Anna Caroline (Tyskland).

Vi har tänkt att kursspråket är engelska men vi älskar utmaningar av olika behov av språk och annat, så vi skapar tillsammans bästa lärandet.

Välkommen att läsa mer och anmäla dig! OBS Boka-tidigt-rabatt före 31 mars (10%)

Change is the only constant. Complexity is increasing and we need ways to work that invites everyone to co-create in order to keep the energy and reach results.

Early in May we invite to a unique opportunity to learn, explore and create the foundation to an organization in health and balance. Knowledge you can use immediately!

We start Sunday afternoon, with an introductory course – we explore perspectives and questions important to start the journey. The following two days we dive deeper and learn more about the simple and efficient tools and perspectives that we use within Genuine Contact™.

You will experience days of great conversations, a variety of ways to work together, time for reflection, great food in lovely surroundings and being together with exciting people from all over Sweden and Europé. We walk our talk!

I will lead and facilitate the trainings together with my great friends and collegues Doris (USA/Netherlands) and Anna Caroline (Germany).

Our plan is to use English as a working language but we love the challenge from different needs regarding language and other. Let’s create the best learning together.

Welcome to read more and register! Note, early-bird before March 31st (10%).

Comments

comments

Speak Your Mind

*